Ben-Gurion's Career Fair

תקנון השתתפות ביריד התעסוקה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סטודנטים וסטודנטיות, בוגרים ובוגרות יקרים: אנו מברכים אתכם.ן על השתתפותכם.ן ביריד התעסוקה הווירטואלי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

להלן מס' פרטים שעליכם.ן לקחת בחשבון בעת השתתפותכם.ן ביריד:

  1.  היריד מיועד לסטונדטים.ות ובוגרים.ות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד. בשל כך, בעת ההרשמה למפגשים יש לאמת את זהותכם.ן באמצעות תעודת זהות. לא ייעשה כל שימוש בפרט זה, מלבד לאמת את זהותכם.ן ולוודא שאתם.ן אכן סטודנטים.יות או בוגרים.ות של אוניבריסטת בן-גוריון בנגב. לא ניתן לרשום ליריד צד שלישי, והרישום הינו אישי ע"י המשתתף עצמו.
  2. הפרטים שיוזנו על ידכם.ן עבור מפגש עם מעסיק מסוים, יועברו אליו לאחר ההרשמה להמשך טיפול. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מסייעת ביצירת הקשר עם המעסיק באמצעות ההרשמה, אך אינה אחראית על פניות מצד מעסיקים ו/או על ההתקשרות מולם לאחר מכן. מובהר כי אין ברישום ליריד כדי להוות מצג ו/או הבטחה ו/או ליתן לנרשמים כל זכות לעניין הליכי מיון/ ראיון לצרכי קבלה לעבודה ו/או קבלתה לעבודה. בעצם הרישום הנכם מאשרים את העברת פרטיכם/ן למעסיקים.
  3. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב איננה אחראית לתקלות ברישום / באתר.
  4. ביום היריד מקיימים המעסיקים את המפגשים עם הסטודנטים.יות והם האחראים הבלעדיים למפגשים אלו. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אינה אחראית לתקלות, עיכובים או כל נושא אחר הכרוך במפגשים עצמם
  5. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רשאית לשנות לאורך הפעילות את פרטי היריד, לרבות: תאריך היריד, שעות המפגשים, פרטים המופיעים בדפי האתר, עדכון התקנון ועוד. עדכונים רלוונטיים יופיעו באתר היריד.
  6. עם סיום היריד רשאית אוניברסיטת בן-גוריון להסיר פרטים מהאתר או את האתר כולו במועד שייקבע על ידה וללא הודעה מוקדמת.
  7. הנרשמים מצהירים כי בעצם הרישום ליריד הם מקבלים עליהם את תנאי תקנון זה.
  8. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין ביריד. המשתתפים ביריד פוטרים את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי כל נזק ו/או אובדן ו/או פגם שנגרם להם או לרכושם במסגרת היריד.
  9. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רשאית לבטל את היריד / לקצרו, בפרט, ככל והדבר ינבע מאילוצים חוקיים, לרבות משבר הקורונה, ולמשתתפים ביריד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בקשר לשינוי כאמור.